Om loppet

Om loppet
Fredagen den 9 juni invigs den nya E18-sträckan väster om Karlstad med en löpupplevelse över 6,5 kilometer. Ta chansen, som bara ges en gång, att springa på den nya vägsträckan väster om Karlstad. Loppet går alltså på helt nylagd asfalt med utgångspunkt från den nygamla trafikplatsen Björkås som är belägen cirka 12 kilometer från Karlstad. Den nya vägsträckan är delvis ny och mäter 7 kilometer. Sträckan omfattar två nya trafikplatser och en faunabro. Loppet är 6,5 kilometer och löps mellan de båda nya trafikplatserna. Läs mer om vägprojektet här.

Martin Bergvall, projektledare från Trafikverket, berättar:

Ombyggnaden av E18 mellan Björkås och Skutberget började utredas på allvar i mitten på 90-talet och handlade då bland annat om lokalisering av den nya vägen. De övergripande syftena med projektet är att åstadkomma en mer trafiksäker väg, eftersom nuvarande sträckning under ett antal år varit en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. Dessutom är skyddet av Sörmons grundvattentäkt (huvudvattentäkt för Karlstad kommun) en viktig anledning till omlokaliseringen av vägen, som nu hamnar utanför de skyddszoner som gäller för vattentäkten. Därigenom minskar sårbarheten för täkten betydligt, ex. vid olyckor.

Projektet har präglats av ett stort hänsynstagande till områdets höga miljövärden såsom vattenförekomster och skyddsvärda djur- och växtarter och det har krävts mycket hantering, rent administrativt, gällande miljötillstånd i samarbete med bland andra Karlstad kommun och Länsstyrelsen. Som exempel på arter kan nämnas sandödla, nattskärra och cypresslummer. För dessa arter har dels fysiska åtgärder vidtagits, både i byggskede och permanent, och vi har bland annat krav på bullerbegräsningar från entreprenadarbetet under stora delar av året för att inte störa häckning och etablering av vissa arter. Stora delar av sträckan går dessutom genom Sörmons naturreservat. En synbar del av denna hänsyn är de bitvis kraftiga räcken som sitter utefter sträckan. Dessutom har så kallade täta diken gjorts för att skydda vattnet så att eventuella utsläpp stannar i dikena och kan omhändertas. Ett annat exempel är att vi, som en del av projektet, skapat livsmiljöer för sandödlan genom utplacering av närmare 50.000 m3 sand på ett sätt som gynnar dess fortlevnad. Detta är enligt uppgift den största enskilda åtgärd som någonsin utförts för att främja sandödlans fortlevnad. En annan stor naturåtgärd är bygget av faunapassagen, som möjliggör för djuren att korsa vägen men även knyter ihop motionsområdena på ömse sidor. Området utgör riksintresse för friluftsliv. Stor vikt har även lagts vid gestaltning av området.  Som exempel kan nämnas att vi jobbat aktivt med att lyfta fram en del områdestypiska sandytor, vackra bergspartier och i möjligaste mån behållit befintlig vegetation. En del utsmyckning och effektbelysning utförs och övrigt återställande av området görs under överinseende av landskapsarkitekter och gestaltningsexperter.

Vägen är en fyrfältsväg (”nästan” motorväg) med två körfält i vardera riktningen, totalt 21 m bred och drygt 7 km lång. Gällande hastighet blir 110 km/h. Mittseparering är en självklar del av vägutformningen och inga direktanslutningar kommer att finnas till den nya vägen utan kopplingen till kringliggande vägnät sker via nya Björkåsmotet samt den helt nya trafikplatsen ungefär mitt på sträckan i höjd med Randviken (Sörmomotet). Det innebär att en del anslutningsvägar också har fått dras om. Även väg 664 (Vålbergsvägen) får ca 1 km ny sträckning. Cykelväg byggs utefter hela den nya etappen, dels genom nybyggnad och dels genom att delar av nuvarande E18 smalnas av. Cykelvägen ansluter till området vid Skutbergets camping. En helt ny rastplats, som färdigställs 2018, kommer att anläggas vid det nya Sörmomotet. Den kommer att innehålla uppställningsmöjligheter för yrkestrafik, personbilar samt innehålla servicebyggnad med toaletter. Projektets totalkostnad hamnar på i storleksordningen 300 miljoner kronor och entreprenadarbetena, utförda av Segermo Entreprenad AB, fram till öppning av E18 har inneburit knappt 2 års byggtid, vilket är ca 5 månader snabbare än det tidskrav Trafikverket ställde upp från början.

Bergvik Köpcenter, IF Göta Karlstad och Trafikverket välkomnar er till E18-loppet fredagen den 9 juni!